Policja - poradnik prawny dla służb mundurowych

Odpowiedzialność dyscyplinarna policjantów

Podstawą odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy policji jest naruszenie dyscypliny służbowej (niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków) lub zasad etyki zawodowej. O odpowiedzialności dyscyplinarnej decyduje przełożony dyscyplinarny, którym jest właściwy komendant. Wśród kar dyscyplinarnych wyróżnia się:

  • naganę;
  • zakaz opuszczenia wyznaczanego miejsca;
  • ostrzeżenie o niepełnej przydatności do zajmowania danego stanowiska;
  • wyznaczenie na niższe stanowisko;
  • obniżenie stopnia;
  • wydalenie ze służby.

Postępowanie dyscyplinarne oraz czynności wyjaśniające prowadzi rzecznik dyscyplinarny wyznaczony przez przełożonego dyscyplinarnego. Funkcjonariusz, wobec którego prowadzone jest postępowanie dyscyplinarne może mieć obrońcę – może być nim. m. in. adwokat.

menu
  • Służba w Policji

  • Uposażenie, świadczenia pieniężne i mieszkania policjantów

  • Odpowiedzialność karna i dyscyplinarna policjantów

  • Uprawnienia rentowe i emerytalne policjantów