Policja - poradnik prawny dla służb mundurowych

Uposażenie, świadczenia pieniężne i mieszkania policjanta.

Ustawa o Policji stanowi, że na uposażenie policjanta składa się uposażenie zasadnicze oraz dodatki do uposażenia. To pierwsze zależne jest od stanowiska służbowego (jego grupy zaszeregowania) oraz wysługi lat.

Najważniejsze dodatki do uposażenia to dodatek zależny od stopnia, dodatek funkcyjny (przysługujący funkcjonariuszom na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych), dodatki służbowe należne ze względu na należyte wykonywanie obowiązków, a także dodatki specjalne, związane ze szczególnymi właściwościami służby. Co ważne, roszczenia o wypłatę należnych składników uposażenia przedawniają się z upływem 3 lat od chwili ich wymagalności.

Funkcjonariuszom Policji przysługuje także szereg świadczeń pieniężnych, m. in.:

  • zasiłek na zagospodarowanie (przysługujący w związku z mianowaniem na stałe);
  • nagrody i zapomogi (np. nagroda roczna czy nagroda motywacyjna);
  • nagrody jubileuszowe (wypłacane co 5 lat od 20 roku służby);
  • czy należności za podróże służbowe i przeniesienia (związane z przemieszczaniem się po kraju funkcjonariusza w związku z wykonywaniem służby).
menu
  • Służba w Policji

  • Uposażenie, świadczenia pieniężne i mieszkania policjantów

  • Odpowiedzialność karna i dyscyplinarna policjantów

  • Uprawnienia rentowe i emerytalne policjantów