Policja - poradnik prawny dla służb mundurowych

Służba w Policji

Ustawa o Policji stanowi, że jej funkcjonariuszem może być obywatel polski, cechujący się:

 • nieposzlakowaną opinią;
 • niekaralnością prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • pełnią praw publicznych;
 • wykształceniem co najmniej średnim;
 • zdolnością fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie;
 • dających rękojmię zachowania tajemnicy.

Przed przystąpieniem do Policji kandydat poddany zostaje postępowaniu kwalifikacyjnemu, obejmującemu:

 • test wiedzy;
 • test sprawności fizycznej;
 • test psychologiczny;
 • rozmowę kwalifikacyjną.
menu
 • Służba w Policji

 • Uposażenie, świadczenia pieniężne i mieszkania policjantów

 • Odpowiedzialność karna i dyscyplinarna policjantów

 • Uprawnienia rentowe i emerytalne policjantów